67. Tryby udzielania zamówień w nowej ustawie Pzp.

Nowa Ustawa Pzp z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych wprowadza szereg zmian dotyczących między innymi przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi UE. Jedna z nich to modyfikacja trybów udzielania zamówień. Od 01 stycznia 2021 r. zamówienia będą udzielane w trybie podstawowym. Możliwe do zastosowania tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne są następujące:

» tryb podstawowy;
» partnerstwo innowacyjne;
» negocjacje bez ogłoszenia;
» zamówienie z wolnej ręki.

 

Rodzaje trybu podstawowego

Tryb podstawowy to w praktyce 3 różne procedury udzielania zamówień publicznych. Występuje w postaciach trybu podstawowego:

» bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy Pzp);
» z możliwością negocjacji (art. 275 ust. 2 ustawy Pzp);
» z negocjacjami (art. 275 ust. 3 ustawy Pzp)

Tryb podstawowy bez negocjacji jest odpowiednikiem dotychczasowego przetargu nieograniczonego. Następnie tryb podstawowy z negocjacjami zastąpił negocjacje z ogłoszeniem oraz dialog konkurencyjny, z tym, że nie składa się w tej procedurze wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Nowością jest tryb podstawowy z możliwością negocjacji, nie posiadający odpowiednika w dotychczas obowiązującej ustawie Pzp.

Tryb podstawowy w nowej ustawie Pzp – jaki tryb wybrać?

Ustawa nie określa przesłanek wyboru poszczególnych wariantów trybu podstawowego, co oznacza, iż Zamawiający ma dużą swobodę w podejmowaniu decyzji, który sposób udzielenia zamówienia jest dla niego najbardziej odpowiedni. Należy jednakże dostrzec, że w przypadku zastosowania trybu podstawowego bez negocjacji albo z możliwością negocjacji (na podstawie art. 275 ust. 1 albo ust. 2 ustawy Pzp), wymaga się od Zamawiającego (w momencie wszczęcia postępowania) posiadania specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)!, która zawiera opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 99 ust. 1 ustawy PZP).

Należy zatem pamiętać, iż wybór trybu podstawowego w powyższych wariantach może nastąpić w sytuacji UWAGA! bardzo dobrej znajomości przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia oraz warunków jego wykonania.

W przypadku trybu podstawowego z negocjacjami (art. 275 ust. 3 ustawy Pzp). W momencie wszczęcia postępowania w tym wariancie nie jest wymagane posiadanie SWZ, a wymagany jest opis potrzeb i wymagań – przyjmijmy skrót OPIW, który winien zawierać określenie przedmiotu zamówienia. SWZ jest sporządzany dopiero po negocjacjach z Wykonawcami.

Warto podkreślić, iż w trybie podstawowym nie została przewidziana procedura odwrócona (art. 139 ustawy Pzp), która jest przewidziana tylko dla przetargów nieograniczonych.


Autorką porady jest Justyna Cienka – właścicielka firmy Innowacje w przetargu

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży zamówień publicznych, solidną znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych oraz doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Występuje jako biegły sądowy przy badaniu prawidłowości i zasadności postępowań o zamówienia publiczne. Reprezentuje instytucje w Krajowej Izbie Odwoławczej przy wniesionym odwołaniu.

Autorka publikacji w magazynie na terenie Polski w piśmie branżowym oraz na swym blogu. Prowadzi również wykłady dla studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


Artykuł powstał w ramach Projektu Fundacji Class Ladies  „Porady z klasą”