69. SWZ, czyli Specyfikacja Warunków Zamówienia

Poniżej przedstawiam jak sporządzić specyfikację warunków zamówienia, czyli SWZ na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019; dalej: ustawa Pzp) w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonych w następujących trybach:

– przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy Pzp – w postępowaniach, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza;

– podstawowym bez negocjacji lub z negocjacjami fakultatywnymi, o którym mowa w art. 275 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp – w postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne.

Zakres co ma znajdować się w SWZ dla postępowań unijnych określono w art. 134 nowego Pzp, a dla postępowań krajowych – w art. 281 nowego Pzp.
Przepisy wspólne dla postępowań unijnych i krajowych określono w art. 266 nowego Pzp., a mianowicie Art. 266. [Przepisy stosowane do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne]

Do przygotowania i prowadzenia przez zamawiających publicznych postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne stosuje się przepisy działu II, z wyjątkiem przepisów art. 83, art. 86, art. 87 ust. 3, art. 88-90, art. 97 ust. 2, art. 124, art. 125 ust. 2 i 6, art. 126, art. 127 ust. 1, art. 129, art. 130, art. 132-188, art. 220, art. 227 ust. 1, art. 257, art. 264 i art. 265. Są to w szczególności przepisy dotyczące: udzielania zamówienia w częściach, dopuszczenia składania ofert częściowych, zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, wadium, opisu przedmiotu zamówienia, przedmiotowych środków dowodowych, podstaw wykluczenia, warunków udziału w postępowaniu, udostępniania zasobów, podmiotowych środków dowodowych. Idąc dalej  przepisy o poprawianiu omyłek, badaniu rażąco niskiej ceny, odrzucaniu ofert, kryteriach oceny ofert i okresie związania ofertą, a także regulacje dotyczące umów w sprawie zamówień publicznych, środków ochrony prawnej, mediacji i koncyliacji. Z tego też względu niektóre z postanowień SWZ będą miały bardzo podobne lub tożsame brzmienie w postępowaniach unijnych i krajowych.

Przykładowy podział SWZ na poszczególne części ma na celu odniesienie się do wszystkich elementów obu procedur. Przygotowując swoje dokumenty SWZ, zamawiający będzie mógł te części przestawiać i łączyć zgodnie z tym jak praktykuje w swojej jednostce. Części, które nie będą miały zastosowania w konkretnym postępowaniu, można oczywiście pominąć.
Przywoływane w treści poniższych wskazówek przepisy zostały zredagowane w celu dostosowania do trybów, w których jest udzielane zamówienie.

SWZ zawiera co najmniej (na przykładzie art. 281):

Art. 281. [Treść SWZ]

  1. W przypadkach, o których mowa w art. 275 pkt 1 i 2, SWZ zawiera co najmniej:

1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;

2) adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia;

3) tryb udzielenia zamówienia;

4) informację, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji;

5) opis przedmiotu zamówienia;

6) termin wykonania zamówienia;

7) projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy;

8) informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;

9) informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69;

10) wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami;

11) termin związania ofertą;

12) opis sposobu przygotowania oferty;

13) sposób oraz termin składania ofert;

14) termin otwarcia ofert;

15) podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1;

16) sposób obliczenia ceny;

17) opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert;

18) informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

19) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.

  1. W przypadkach, o których mowa w art. 275 pkt 1 i 2, SWZ zawiera również:

1) podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1, jeżeli zamawiający je przewiduje;

2) informację o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje;

3) informację o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich złożenia;

4) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;

5) liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części;

6) informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie;

7) wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95;

8) wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania;

9) informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania;

10) wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę w wysokości nie większej niż 1,5% wartości zamówienia, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium;

11) informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

12) informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów;

13) informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;

14) informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot;

15) informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121;

16) maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;

17) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną;

18) wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93;

19) informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający je przewiduje.

  1. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, SWZ zawiera również informację, czy zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji, stosując kryteria oceny ofert.

Autorką porady jest Justyna Cienka – właścicielka firmy Innowacje w przetargu

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży zamówień publicznych, solidną znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych oraz doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Występuje jako biegły sądowy przy badaniu prawidłowości i zasadności postępowań o zamówienia publiczne. Reprezentuje instytucje w Krajowej Izbie Odwoławczej przy wniesionym odwołaniu.

Autorka publikacji w magazynie na terenie Polski w piśmie branżowym oraz na swym blogu. Prowadzi również wykłady dla studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


Artykuł powstał w ramach Projektu Fundacji Class Ladies  „Porady z klasą”