52. Zamówienia sektorowe

Zamówienia sektorowe są przeznaczone dla pewnych grup określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, między innymi dla grupy, która zajmuje się obsługą sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego.

Zgodnie z art. 138 a ust.3:

Zamawiający prowadzący, na podstawie praw szczególnych, działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 6 (czyli świadczący usługi transportu publicznego), nie stosują ustawy, jeżeli przewozy regularne mogą być świadczone także przez innych przewoźników na tym samym obszarze i tych samych warunkach.

Czyli, na podstawie tego artykułu Zamawiający obsługujący sieci świadczące publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego, nie muszą stosować ustawy, mogą działać na podstawie swoich regulaminów i tutaj zachodzi pewna wątpliwość, która mnie nurtuje, gdyż z jednej strony ci zamawiający nie muszą stosować ustawy Prawo zamówień publicznych, a z drugiej strony w ustawie mamy doprecyzowanie kolejnego artykuł, który brzmi następująco:

…”art. 138f. ust.1  Zamawiający, którzy zgodnie z opublikowaną decyzją Komisji Europejskiej działają na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony, nie stosują przepisów ustawy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku niewydania przez Komisję Europejską decyzji w terminie 7 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, który brzmi następująco: …”2. Organ właściwy z własnej inicjatywy lub na wniosek zamawiającego albo zamawiający może, po przeprowadzeniu analizy właściwego rynku, wystąpić do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie, że zamawiający wykonujący działalność, o której mowa w art. 132, działają na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony.

Zamawiający niezwłocznie przekazuje kopię wniosku właściwemu organowi i dalej ust.3 ustawy Pzp „Ust. 3. Organ właściwy albo zamawiający przeprowadza analizę rynku w zakresie danej działalności i sporządza wniosek zgodnie z wymaganiami określonymi w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 7 stycznia 2005 r. dotyczącej szczegółowych zasad stosowania procedury przewidzianej w art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2005, str. 7)”.

Podsumowując, dany zamawiający nie może samowolnie nie stosować ustawy, lecz powinien zwrócić się z wnioskiem do Komisji Europejskiej, iż wykonuje on działalność, o której mowa w art.132 i działa na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony.


Autorem artykułu jest:

Justyna Cienka – właścicielka firmy Innowacje w przetargu

Posiada ponad szesnastoletnie doświadczenie w branży zamówień publicznych, solidną znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych oraz doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Występuje jako biegły sądowy przy badaniu prawidłowości i zasadności postępowań o zamówienia publiczne. Reprezentuje instytucje w Krajowej Izbie Odwoławczej przy wniesionym odwołaniu.

Autorka publikacji w magazynie na terenie Polski w piśmie branżowym oraz na swym blogu. Prowadzi również wykłady dla studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


Artykuł powstał w ramach Projektu Fundacji Class Ladies  „Porady z klasą”