71. Zamówienia bagatelne

W dotychczasowych przepisach nie było definicji zamówień bagatelnych.

Inaczej – zamówienia bagatelne to zamówienia do progu, o którym mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), a więc wszystkie zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro, stanowią zamówienia bagatelne. Równowartość ww. kwoty aktualnie (od 1 stycznia 2020 r.) wynosi 128 079,00 zł netto i jest uzależniona od średniego kursu euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Wartość kursu jest ustalana na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453) i wynosi 4,2693.

Zasady udzielania zamówień publicznych bagatelnych w obecnym brzmieniu ustawy Pzp jednoznacznie wskazują, iż ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.

Przy zamówieniach bagatelnych nadal zamawiający winien uważać na:
– zakaz łączenia zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy;
– zakaz dzielenia zamówienia na odrębne w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości;
– zakaz zaniżania wartości zamówienia lub wyboru sposobu obliczenia wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy Pzp;
– łącznego szacowania zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach.

Zamówienia bagatelne od 1 stycznia 2021 r.

Ustawodawca w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U., poz. 2019), wprowadził istotne zmiany w zakresie udzielania zamówień bagatelnych. Z zamówieniami bagatelnymi będziemy mieli styczność tylko w przypadku tzw. zamówień klasycznych. Zgodnie z treścią art. 7 pkt 33 ustawy Pzp zamówienie klasyczne to zamówienie udzielane przez zamawiającego publicznego oraz zamawiającego subsydiowanego, inne niż zamówienie sektorowe i zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Próg bagatelności ustawodawca określił w art. 2 ust. 2 nowego Pzp jako jednorazowe zakupy o wartości jednostkowej netto (bez VAT) od 50 tys. zł do 130 tys. zł, udzielane przez zamawiającego publicznego oraz zamawiającego subsydiowanego, stanowią zamówienia bagatelne, do których należy stosować procedury określone w ustawie Pzp. Oczywiście nie oznacza to, że zamówienia do 50 tys. zł netto to nie zamówienia bagatelne. To również zamówienia bagatelne, ale do ich udzielenia ustawodawca pozostawił wskazanym zamawiającym swobodę w zakresie procedur związanych z ich udzielaniem. W przypadku zamówień od 50 tys. do 130 tys. zł netto wskazani zamawiający są zobowiązani do stosowania określonych przepisów przy udzielaniu tych zamówień.

 


Autorką porady jest Justyna Cienka – właścicielka firmy Innowacje w przetargu

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży zamówień publicznych, solidną znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych oraz doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Występuje jako biegły sądowy przy badaniu prawidłowości i zasadności postępowań o zamówienia publiczne. Reprezentuje instytucje w Krajowej Izbie Odwoławczej przy wniesionym odwołaniu.

Autorka publikacji w magazynie na terenie Polski w piśmie branżowym oraz na swym blogu. Prowadzi również wykłady dla studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.