Działania i cele fundacji

Działania fundacji

 1. inicjowanie, prowadzenie, organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów lub seminariów edukacyjnych z zakresu rozwoju biznesowego, nauk ekonomicznych, przedsiębiorczości, budowania marki, kreowania wizerunku, profilaktyki zdrowotnej i aktywności sportowej,
 2. budowanie sieci kontaktów, wspieranie biznesowego networkingu, kojarzenie biznesów, wymiana dobrych praktyk,
 3. prowadzenie strony internetowej, publikowanie oraz promowanie wydarzeń i wydawnictw zgodnych z celami Fundacji,
 4. współdziałanie z organami władzy państwowej, samorządowej, instytucjami, środkami masowego przekazu, przedsiębiorstwami jak i osobami fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji,
 5. członkostwo w organizacjach lub podmiotach o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji,
 6. aktywny coaching i mentoring wspierający cele statutowe Fundacji

Cele fundacji

 1. Wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego kobiet przedsiębiorczych,
 2. Promowanie przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej wśród kobiet,
 3. Inicjowanie i wspomaganie współpracy pomiędzy kobietami,
 4. Popularyzowanie idei dobrych praktyk i prezentacja przykładów sukcesów kobiet w biznesie,
 5. Wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 6. Promowanie i realizacja działalności naukowej i oświatowej, w tym edukacja biznesowa oraz upowszechnianie wiedzy ekonomicznej,
 7. Upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu,
 8. Promowanie wśród aktywnych zawodowo kobiet zdrowego stylu życia
 9. Propagowanie działalności na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn, w tym w szczególności promowanie działań zwiększających udział kobiet na stanowiskach managerskich,
 10. Tworzenie elitarnej i prestiżowej sieci społecznościowej dedykowanej aktywnym zawodowo kobietom.