46. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia– JEDZ

Nie taki diabeł straszny jak go malują,

a mianowicie mowa o Jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, dalej JEDZ, które jest składane przez wykonawców oświadczeniem własnym stanowiącym dowód wstępny, zastępującym zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie. I to uważam, jest bardzo słuszna zmiana dla zamawiających, jak i wykonawców, którzy nie składają wszystkich dokumentów do oferty.

Jak określono w art. 59 dyrektywy 2014/24/UE, stanowi on oficjalne oświadczenie wykonawcy, w którym stwierdza on, że nie znajduje się w jednej z sytuacji, w przypadku której wykonawcy muszą lub mogą zostać wykluczeni, że spełnia stosowne kryteria kwalifikacji oraz że, w stosownych przypadkach, spełnia obiektywne zasady i kryteria ustalone na potrzeby ograniczenia liczby kwalifikujących się wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału.

Jak już wspomniałam, JEDZ służy do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywanej przez zamawiającego, w pierwszej kolejności w oparciu o wstępne oświadczenia wykonawców składane w zamówieniach powyżej progów UE. Dla dokonania wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu niezbędne jest ustalenie, w jakim zakresie wykonawca wykazuje spełnianie warunków samodzielnie, a w jakim korzysta z potencjału podmiotu trzeciego i jaki zakres tego potencjału został wykonawcy udzielony, do ustalenia czego niezbędny jest wskazany dokument.

Jednocześnie zamawiający, oceniając spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o te wstępne oświadczenia, w szczególności JEDZ, dokonuje także oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotów trzecich. W celu dokonania takiej oceny zamawiający musi dysponować pełną informacją o tym, że w ogóle potencjał podmiotu trzeciego powinien podlegać jego wstępnej ocenie.

Dla osiągnięcia takiego celu konieczne jest złożenie przez wykonawców wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązania podmiotu trzeciego. Czym innym jest natomiast złożenie dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie konkretnego warunku udziału w postępowaniu (np. wykaz usług zrealizowanych przez podmiot trzeci) oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania (np. niekaralność członka zarządu podmiotu trzeciego) co do oceny udostępnionego wykonawcy potencjału podmiotu trzeciego. Dokumenty te będą żądane przez zamawiającego od wykonawcy w trybie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, ewentualnie w trybie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp.

UWAGA DLA WYKONAWCÓW !

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 (także na formularzu JEDZ w zamówieniach o wartości równej lub przekraczającej wartość progów UE), lub złożone oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczenia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp powinno zawierać jedynie informacje w zakresie wskazanym przez zamawiającego i tylko w tym obszarze pozostaje w kręgu zainteresowań zamawiającego. Tym samym zamawiający nie ma podstaw prawnych do żądania od wykonawcy uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczenia w zakresie przez siebie niewymaganym, jeśli informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy są błędne czy niekompletne. Tym samym ewentualne dodatkowe elementy oświadczenia, niemające znaczenia dla określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji czy braku podstaw do wykluczenia, nie powinny mieć znaczenia dla zastosowania procedury z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

*powyższe informacje zaczerpnięto z Ustawy Pzp, dyrektywy oraz UZP


Autorem artykułu jest:

Justyna Cienka – właścicielka firmy Innowacje w przetargu

Posiada ponad szesnastoletnie doświadczenie w branży zamówień publicznych, solidną znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych oraz doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Występuje jako biegły sądowy przy badaniu prawidłowości i zasadności postępowań o zamówienia publiczne. Reprezentuje instytucje w Krajowej Izbie Odwoławczej przy wniesionym odwołaniu.

Autorka publikacji w magazynie na terenie Polski w piśmie branżowym oraz na swym blogu. Prowadzi również wykłady dla studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


Artykuł powstał w ramach Projektu Fundacji Class Ladies  „Porady z klasą”